Yttrium Carbide

– DEL 1. IDENTIFIKASJON

produktnavn: Yttrium Carbide

produktnummer: Alle gjeldende Amerikanske Elementer produkt-koder, f.eks. Y-C-02 -, Y-C-03 , Y-C-04 , Y-C-05

CAS #: 12071-35-1

Relevante identifiserte anvendelser av stoffet: Vitenskapelig forskning og utvikling

Leverandør detaljer:
– American Elementer
10884 Weyburn Ave.
Los Angeles, CA 90024
Tlf: +1 310-208-0551
Faks: +1 310-208-0351

nødnummer:
Innenriks, Nord-Amerika: +1 800-424-9300
International: +1 703-527-3887

– DEL 2., FAREIDENTIFIKASJON

Uttalelsen av Fare:
Brannfarlig fast stoff, Irriterende, irriterende for Luftveiene
Akutt helsefare:
Irriterende for øyne, hud, slimhinner og luftveier.
Kan være skadelig ved svelging, hudkontakt absorpsjon og innånding.
Kronisk helsefare:
Ikke Tilgjengelig
hmi ‘ s Vurdering:
H: 1
F: 3
P: 1
NFPA-Klassifisering:
H: 1
F: 2
R: 1
Til det beste av vår kunnskap, og toksikologiske egenskaper av dette stoffet har ikke vært
grundig undersøkt. Bruk egnede prosedyrer og forholdsregler for å forhindre eller minimere
eksponering.,
GHS Klassifisering i henhold til 29 CFR 1910 (OSHA HCS):
Akutt toksisitet, dermal (Kategori 4), H312
Akutt toksisitet, innånding (Kategori 4), H332
Akutt toksisitet, oral (Kategori 4), H302
Brannfarlige faste stoffer (Kategori 1), H228
Alvorlig øyeskade/ – irritasjon-Kategori 2A), H319
hudetsing/ – irritasjon-Kategori 2), H315
toksisitet for Bestemte målorganer, enkel eksponering; irritasjon i Luftveiene (Kategori 3), H335
Piktogram:

– Signal Word:
Advarsel
fareerklæring(s):
H228 Brannfarlig fast.
H302 Farlig ved svelging.,
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsaker hudirritasjon.
H319 gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
«Føre var» – Uttalelse(s):
P210 holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Ingen røyking.
P240 Bakken/bond container-og mottakerutstyr.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.
P280 benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301+P312 SVELGING: ring giftinformasjonen eller lege
HVIS du føler deg uvel.,
P302+P352 ved HUDKONTAKT: vask med store mengder såpe og vann.
P304+P340 ved INNÅNDING: flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter pustingen.
P305+P351+P338 HVIS det I ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P332+P313 HVIS hudirritasjon oppstår: Få medisinsk råd/tilsyn.

– DEL 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Kjemisk Navn:
Yttrium carbide
Synonymer:
Yttrium dicarbide
Cas-nummer:
12071-35-1

§ 4., Førstehjelpstiltak

Øyekontakt: Skyll øyne med store mengder vann i femten minutter. Egen
øyelokk med fingrene. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt lege.
Hudkontakt: Vask huden med såpe og vann. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt lege
oppmerksomhet.
Svelging: ikke få pasienten til å kaste opp. Kontakt lege.
Innånding: Flytt til frisk luft og miljø. Kontakt lege hvis puste
blir vanskelig.

§ 5., TILTAK ved BRANNSLUKNING

Flash Point (ºC): Ikke Tilgjengelig
Eksplosjonsgrenser: Ikke Tilgjengelig
selvantennelsestemperatur (ºC): Ikke Tilgjengelig
slukningsmidler: karbondioksid, pulver, alkohol-resistent skum eller vann
spray
Verneutstyr: Bær selvforsynt åndedrettsvern og fullt verneutstyr ugjennomtrengelig passer.
Spesielle Farer: Kan avgi skadelige gasser under brann betingelser

– DELEN 6. TILTAK ved UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personlig Beskyttelse:
Ha en selvstendig pusteapparat, gummi støvler og hansker, og engangs kjeledress., Kast kjeledress etter bruk. Fjern fra antennelseskilder hvis det er trygt å gjøre det. Følg beredskapsplan og kontakt rette myndigheter om nødvendig.
Hold ubeskyttede personer borte.
Miljøvern:
Holde lekkasje ut av kloakk og vassdrag. Dike og inneholder
– utslipp med inert materiale. Absorberer på sand, vermikulitt eller diatomite.
Overføre materialet til en beholder for avhending eller gjenvinning. Ventiler området
og vask berørte områder etter at materialet pickup er fullført.

– DELEN 7., HÅNDTERING OG LAGRING

håndtering og Lagring Håndtering:
Unngå innånding av støv, damp, tåke eller gass. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå langvarig eller gjentatt eksponering. Bruk bare i en kjemisk avtrekkshette. Åpne og håndtere med forsiktighet. Bruk av åpen ild forbudt.
Oppbevar i en tett lukket beholder på et tørt, godt ventilert sted.
Følsomhet:
Fuktighet
Lagring Temperatur (ºC):
15 til 30

– DELEN 8. Eksponeringskontroll/PERSONLIG BESKYTTELSE

konstruksjonstiltak:
Bruk produktet i et godt ventilert område eller under en avtrekkshette., Bruk riktig lab utstyr ved håndtering av dette produktet. Holdes vekk fra uforenlige materialer for mulig risiko for farlige reaksjoner.
øyevern:
bruke egnet verneutstyr øyeglasset eller kjemiske vernebriller. Sørg for at det er en eyewash station i din nærhet.
Beskyttelse av Huden:
Ha ugjennomtrengelig hansker og beskyttende klær.
Åndedrettsvern:
Bruk en NIOSH-godkjent åndedrettsvern når eksponeringsgrense blir overskredet, eller dersom irritasjon eller andre symptomene oppleves.

§ 9., FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Utseende: Fast
Lukt: Luktfri
luktterskel: Ikke Tilgjengelig
Flash Point (ºC): Ikke Tilgjengelig
selvantennelsestemperatur (ºC): Ikke Tilgjengelig
UEL % av Volumet: Ikke Tilgjengelig
LEL % av Volumet: Ikke Tilgjengelig
Smeltepunkt (ºC): Ikke Tilgjengelig
kokepunkt (ºC): Ikke Tilgjengelig
fordampningshastighet: Ikke Tilgjengelig
pH-Verdi: Ikke Tilgjengelig
Tetthet (g/cm3): 4.,13
Refractive Index (n2ºD): Ikke Tilgjengelig
Viskositet: Ikke Tilgjengelig
Løselighet i Vann: Ikke Tilgjengelig
Løselighet i Andre: Ikke Tilgjengelig
damptrykk (mmHg): Ikke Tilgjengelig
Damp Damptetthet (Luft=1): Ikke Tilgjengelig

§ 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:
Stabil under normale temperaturer og trykk.
Inkompatibilitet:
Sterkt oksiderende virkestoffer, kraftige syrer
Reaktivitet:
– Produktet kan reagere med inkompatible materialer for å slippe andre farlige stoffer.
Forhold som skal Unngås:
Varme, flammer, gnister, andre antennelseskilder.,
Farlige nedbrytingsprodukter:
Karbon-og nitrogenoksider, Yttrium og nitrogenoksider

– DELEN 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

RTECS Referanse: Ikke Tilgjengelig
målorganer: Ikke Tilgjengelig
Data om Giftighet: Ikke Tilgjengelig
Kreftfremkallende egenskaper:
Nasjonale Toksikologi Program (NTP) listeført: Ikke Tilgjengelig
International Agency for Research on Cancer (IARC) listeført: Ikke Tilgjengelig
Potensielle Symptomer: Ikke Tilgjengelig

§ 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Toksisitet:
Ikke Tilgjengelig

SEKSJON 13. Fjerning av KJEMIKALIEAVFALL

Kontakt en lisensiert profesjonell avfall service., Deponer på en måte som er i samsvar med
føderale, statlige og lokale miljøbestemmelser.

KAPITTEL 14. OPPLYSNINGER om TRANSPORT

UN-Nummer
PRIKK, IMDG, IATA
UN3178
UN proper shipping name)
DOT
Brannfarlig fast stoff, uorganisk, n.o.s. (Yttrium carbide)
IMDG, IATA
BRANNFARLIG FAST stoff, UORGANISK, N. O. S. (Yttrium carbide)
transportfare klasse(r)
DOT
Klassen
4.1 Brannfarlige faste stoffer, self-reaktive stoffer og solid desensitised eksplosiver.
Etikett
4.1
Klassen
4.1 (F3) Brannfarlige faste stoffer, self-reaktive stoffer og solid desensitised eksplosiver
Etikett
4.,1
IMDG, IATA
Klassen
4.1 Brannfarlige faste stoffer, self-reaktive stoffer og solid desensitised eksplosiver.
Etikett
4.1
emballasjegruppe
PRIKK, IMDG, IATA
IIl
miljøfarer:
Ikke aktuelt.
Spesielle forholdsregler for brukeren
Advarsel: Brannfarlige faste stoffer, self-reaktive stoffer og solid desensitised eksplosiver
EMS-Nummer:
F-A,S-G
Transport i bulk i henhold til Vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-Koden
Ikke aktuelt.
Transport/Ytterligere informasjon:
DOT
Marine Pollutant (DOT):
Nei
UN «Model Regulation»:
UN3178, Brannfarlig fast stoff, uorganisk, n.o.,s. (Yttrium carbide), 4.1, lll

§ 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Sikkerhets -, helse og miljøbestemmelser/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen
Nasjonale forskrifter
Alle komponentene i dette produktet er oppført i U.S. Environmental Protection Agency Toxic Substances Control Act Kjemisk stoff Inventar.
Alle komponentene i dette produktet er oppført på Canadian Domestic Substances List (DSL).
SARA § 313 (bestemt av giftige kjemiske oppføringer)
Stoffet er ikke oppført.,
California Proposition 65
Prop 65 – Kjemikalier som er kjent for å forårsake kreft
Stoffet er ikke oppført.
Prop 65 – Utviklingsmessige toksisitet
Stoffet er ikke oppført.
Prop 65 – Utviklingsmessige toksisitet, kvinnelige
Stoffet er ikke oppført.
Prop 65 – Utviklingsmessige toksisitet, mannlige
Stoffet er ikke oppført.
Informasjon om begrensning i bruk:
For bruk av teknisk kvalifiserte personer.
Andre regler, begrensninger og uoverkommelige forskrifter
Stoff av stor grunn til Bekymring (SVHC) i henhold til REACH-Regelverket (EC) Nr 1907/2006.
Stoffet er ikke oppført.,
vilkårene for begrensninger i henhold til Artikkel 67 og Vedlegg XVII i Forordning (EF) Nr 1907/2006 (REACH) for produksjon, plassere på themarket og bruk må overholdes.
Stoffet er ikke oppført.
Vedlegg XIV i REACH-Regelverket (som krever Autorisasjon for bruk)
Stoffet er ikke oppført.
NÅ – Pre-registrerte stoffer
Stoff er oppført.
Kjemisk sikkerhetsvurdering:
En Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) Nr 1907/2006 (REACH)., Informasjonen over antas å være korrekt, men er ikke ment å være inkluderende og skal kun brukes som en veiledning. Informasjonen i dette dokumentet er basert på nåværende kunnskapsnivå og gjelder for det produktet med hensyn til nødvendige forholdsregler. Den representerer ikke en garanti for egenskapene til produktet. Amerikanske Elementer skal ikke holdes ansvarlig for noen skade som følge av håndtering eller kontakt med produktet over. Se baksiden av fakturaen eller følgeseddelen for ytterligere vilkår og betingelser for salg., COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTER. LISENSIERT GITT FOR Å FORETA ET UBEGRENSET PAPIR EKSEMPLARER FOR INTERN BRUK.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *