10 Black Box waarschuwingen elke apotheker moet weten dat

Black box waarschuwingen zijn de strengste etiketteringsvereisten die de FDA kan opleggen voor geneesmiddelen op recept.voor het eerst geà mplementeerd in 1979, wijzen black box waarschuwingen op ernstige en soms levensbedreigende bijwerkingen bij het etiketteren van geneesmiddelen op recept. Deze veiligheidsrisico ‘ s worden over het algemeen geïdentificeerd via het meldsysteem voor ongewenste voorvallen van de FDA en het Office of Surveillance and Epidemiology, dat gegevens over de veiligheid na het in de handel brengen evalueert., Soms, echter, een zwarte doos waarschuwing wordt doorgegeven recht op het moment dat een nieuw medicijn wordt goedgekeurd.
hoe vaak worden geneesmiddelen met black box waarschuwingen voorgeschreven? Een studie toonde aan dat binnen een periode van 30 maanden, meer dan 40% van de patiënten binnen een ambulante zorg setting kreeg ten minste 1 medicatie die een zwarte doos waarschuwing voor een ernstige bijwerking die hen zou kunnen beïnvloeden.,Hoewel black box waarschuwingen niet noodzakelijk absolute contra-indicaties zijn, dienen apothekers zich bewust te zijn van deze veiligheidsproblemen wanneer zij patiënten adviseren en aanbevelingen doen aan artsen. Elke apotheker dient bekend te zijn met de volgende waarschuwingen voor de zwarte doos.
1. Ticagrelor (Brilinta) kreeg in 2011 goedkeuring van de FDA om het risico op cardiovasculair overlijden, myocardinfarct en beroerte te verminderen bij patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) of een voorgeschiedenis van myocardinfarct.,
net als andere plaatjesaggregatieremmers heeft Brilinta een black box-waarschuwing voor het veroorzaken van significante en soms fatale bloedingen. De verpakking etikettering stelt dat Brilinta moet worden vermeden bij patiënten met actieve pathologische bloeden of een geschiedenis van intracraniële bloeding.de etikettering van Brilinta geeft ook aan dat gelijktijdige onderhoudsdoses van aspirine niet hoger mogen zijn dan 100 mg. Tijdens een pivotale studie bleken onderhoudsdoses van aspirine hoger dan 100 mg de werkzaamheid van Brilinta te verminderen.
2., Linzess mag niet worden gebruikt bij kinderen
Linaclotide (Linzess) is een guanylaatcyclase C (GC-C) – agonist geïndiceerd voor de behandeling van prikkelbare darm syndroom met constipatie en chronische idiopathische constipatie bij volwassenen.volgens de voorschrijfinformatie is Linzess gecontra-indiceerd bij pediatrische patiënten jonger dan 6 jaar en dient het vermeden te worden bij kinderen van 6 tot en met 17 jaar.
In niet-klinische studies veroorzaakte de toediening van een enkele dosis Linzess bij volwassenen bij jonge juveniele muizen een verhoogde vochtsecretie en meer sterfte door dehydratie als gevolg van GC-c-agonisme., Wegens verhoogde intestinale uitdrukking van GC-C, kunnen de kinderen jonger dan 6 jaar eerder significante diarree dan oudere kinderen en volwassenen ontwikkelen.
3. Tygacil verhoogt mortaliteit door alle oorzaken
Tigecycline (Tygacil) is een injecteerbaar tetracycline antibioticum dat werd goedgekeurd door de FDA in 2005. Het geneesmiddel draagt een zwarte doos waarschuwing voor het verhogen van alle oorzaken mortaliteit, omdat het hoger was bij patiënten behandeld met Tygacil dan comparators in een meta-analyse van Fase 3 en 4 klinische studies.
hoewel de oorzaak van het 0,6% verschil in mortaliteitsrisico (95% BI 0,1, 1.,2) niet is vastgesteld, de sterfgevallen over het algemeen het gevolg van verergering van infectie, complicaties van infectie, of onderliggende comorbiditeiten. Als gevolg daarvan, Tygacil ‘ s etikettering staat dat het moet worden gereserveerd voor gebruik in situaties waarin alternatieve behandelingen niet geschikt zijn.
4. Lamictal Veroorzaakt ernstige huidreacties
Lamotrigine (Lamictal) is een anti-epilepticum geïndiceerd voor de behandeling van epilepsie en bipolaire stoornis.,
Lamictal heeft een black box-waarschuwing voor het veroorzaken van gevallen van levensbedreigende ernstige huiduitslag, waaronder Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse en/of overlijden als gevolg van huiduitslag. Het aantal ernstige huiduitslag was groter bij pediatrische patiënten dan bij volwassenen. andere factoren die het risico op rash kunnen verhogen zijn gelijktijdige toediening met valproaat en overschrijding van de aanbevolen aanvangsdosis of dosisescalatie van Lamictal.,hoewel Lamictal ook goedaardige huiduitslag kan veroorzaken, staat in de voorschrijfinformatie dat het niet mogelijk is te voorspellen welke huiduitslag ernstig of levensbedreigend zal blijken te zijn. Daarom moet de medicatie worden gestaakt bij het eerste teken van huiduitslag, tenzij het duidelijk niet geneesmiddelgerelateerd is.
5. Roken van sigaretten verhoogt het risico op ernstige cardiovasculaire voorvallen door orale combinatie-anticonceptiva
orale combinatie-anticonceptiva zoals Alesse, Beyaz, Loestrin, Ocella, Yaz en Zarah omvatten oestrogeen en progestageen om zwangerschap te voorkomen.,omdat het roken van sigaretten het risico op ernstige cardiovasculaire voorvallen door combinatie van orale anticonceptiva verhoogt, waarschuwt de etikettering van de verpakking vrouwen ouder dan 35 jaar die roken om de producten te vermijden. Let wel, dit risico neemt toe met de leeftijd en het aantal gerookte sigaretten.
6. Fluoroquinolonen verhogen het risico op peesruptuur
fluoroquinolonen zoals levofloxacine en ciprofloxacine gaan gepaard met een verhoogd risico op tendinitis en peesruptuur bij patiënten van alle leeftijden.
deze bijwerking is het vaakst het gevolg van de achillespees, waarvoor mogelijk chirurgisch herstel nodig is., Tendinitis en peesscheuring in de rotator manchet, hand, biceps, duim, en andere peesplaatsen zijn ook gemeld.
dit risico is verder verhoogd bij patiënten ouder dan 60 jaar, patiënten die corticosteroïden gebruiken en patiënten die een nier -, hart-of longtransplantatie hebben ondergaan. Peesruptuur kan optreden tijdens of na het voltooien van de behandeling, aangezien gevallen tot enkele maanden na het voltooien van de behandeling zijn gemeld.
volgens de verpakking dient de behandeling met fluorochinolonen te worden gestaakt als de patiënt pijn, zwelling, ontsteking of peesruptuur ervaart., Patiënten moeten worden geadviseerd om te rusten bij het eerste teken van tendinitis of peesruptuur, en neem dan contact op met hun zorgverlener over het mogelijk overschakelen naar een andere antimicrobiële drug klasse.
7. Methadon verhoogt het risico op ademhalingsdepressie en verlenging van het QT-Interval
methadon is een synthetisch opioïd analgeticum dat geïndiceerd is voor de behandeling van matige tot ernstige pijn, evenals voor de ontgifting of onderhoudsbehandeling van opioïdenverslaving.
het geneesmiddel heeft een black box waarschuwing voor het verhogen van het risico op respiratoire depressie en QT interval verlenging., De verpakking vermeldt dat cardiale en respiratoire sterfte is gemeld tijdens het opstarten van methadon en de conversie van andere opioïde agonisten. ademhalingsdepressie is het belangrijkste risico dat gepaard gaat met toediening van methadon. De Peak respiratory depressive effecten van de drug komen meestal voor na toediening en blijven langer dan zijn piek pijnstillende effecten, met name in de vroege doseerperiode. Deze kenmerken kunnen bijdragen tot gevallen van overdosering, met name tijdens de start van de behandeling en de dosistitratie.,
bovendien zijn gevallen van verlenging van het QT-interval en ernstige aritmie waargenomen tijdens behandeling met methadon. De meeste gevallen betreffen patiënten die voor pijn werden behandeld met grote, meervoudige dagelijkse doses methadon, hoewel er ook gevallen zijn gemeld bij patiënten die doses kregen die gewoonlijk worden gebruikt voor onderhoudsbehandeling van opioïdenverslaving. in de voorschrijfinformatie staat dat methadon voor analgetische therapie bij patiënten met acute of chronische pijn alleen mag worden gestart als het potentiële voordeel van de pijnstillende of palliatieve zorg van het geneesmiddel opweegt tegen de risico ‘ s.
8., Actos en Avandia veroorzaken of verergeren decompensatio cordis
pioglitazon (Actos) en rosiglitazon (Avandia) zijn thiazolidinedionen geïndiceerd voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus. Van beide geneesmiddelen is aangetoond dat ze congestief hartfalen veroorzaken of verergeren bij sommige patiënten als gevolg van dosisgerelateerde vochtretentie.
in de verpakking van de geneesmiddelen wordt aanbevolen patiënten te controleren op tekenen en symptomen van hartfalen na de start en dosisverhogingen., Als hartfalen optreedt, moet dit volgens de huidige zorgnormen worden behandeld en moet stopzetting of dosisverlaging van de geneesmiddelen worden overwogen.
9. Atypische antipsychotica verhogen het risico op overlijden bij oudere patiënten met Dementiegerelateerde psychose
in 2005 vaardigde de FDA een black box-waarschuwing uit voor atypische antipsychotica, waaronder quetiapine (Seroquel), olanzapine (Zyprexa) en risperidon
(Risperdal), waarin wordt gesteld dat oudere patiënten met dementiegerelateerde psychose die met deze geneesmiddelen worden behandeld een verhoogd risico op overlijden lopen.,Analyses van 17 placebogecontroleerde onderzoeken (modale duur van 10 weken), voornamelijk bij patiënten die atypische antipsychotica gebruikten, toonden aan dat met geneesmiddelen behandelde patiënten tussen 1,6 en 1,7 maal het risico op overlijden van met placebo behandelde patiënten hadden. Hoewel de doodsoorzaken varieerden, bleken de meeste cardiovasculair (bijv. hartfalen, plotselinge dood) of infectieus (bijv. longontsteking) van aard te zijn. observationele studies hebben gesuggereerd dat behandeling met conventionele antipsychotica ook de mortaliteit kan verhogen., De bijsluiter erkent echter dat de mate waarin deze bevindingen kunnen worden toegeschreven aan het antipsychoticum in tegenstelling tot de kenmerken van de patiënt niet duidelijk is.
10. Antidepressiva verhogen het risico op suïcidaliteit in 2004 gaf de FDA een black box waarschuwing uit voor alle antidepressiva die wijzen op een associatie met een verhoogd risico op suïcidaal denken, voelen en gedrag bij jonge individuen., deze beslissing kwam voort uit een reeks meta-analyses van 372 gerandomiseerde klinische studies met bijna 100.000 deelnemers, waaruit bleek dat het percentage suïcidaal denken of suïcidaal gedrag 4% was bij patiënten die een antidepressivum kregen toegewezen, vergeleken met 2% bij patiënten die placebo kregen toegewezen. Latere gestratificeerde leeftijdsanalyses toonden aan dat dit verhoogde risico alleen significant was bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, aangezien er geen aanwijzingen waren voor een verhoogd risico bij volwassenen ouder dan 24 jaar, inclusief die ouder dan 65 jaar.,
Volgens de verpakking voor antidepressiva moeten patiënten van alle leeftijden die worden gestart met antidepressiva nauwlettend worden gecontroleerd op het ontstaan en verergeren van suïcidale gedachten en gedrag. Bovendien moeten gezinnen en verzorgers worden geïnformeerd over de noodzaak van nauwlettende observatie en communicatie met de voorschrijver.de beslissing van de FDA om deze black box waarschuwing te implementeren was controversieel., Veel leden van de medische gemeenschap maakten zich zorgen dat het meer kwaad dan goed zou doen door patiënten te ontmoedigen om hulp te zoeken en artsen te ontmoedigen om antidepressiva voor te schrijven wanneer klinisch geïndiceerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *