Kraftformel (Svenska)

formeln för kraft anger att kraften är lika med massa som multipliceras med accelerationen. Så, om vi känner till massan och accelerationen, måste vi bara multiplicera dem tillsammans och då får vi kraften. Låt oss lära oss kraftformeln här.

Definition

kraft är i grunden en interaktion mellan objekten på grund av vilka de gör ändringar i sin rörelse. Kraften mäts i Newtons (N). Newton är den vetenskapliga enheten och vi använder den för att mäta vikt., 1 Newton är lika med runt 0.22 pounds. Så, en tjej som väger bara 100 lbs. skulle vara lika med ca 445 newtons, eller hennes kraft på grund av gravitationen (Fg).

Newtons första lag

Newtons första Rörelselag säger att varje objekt fortsätter att vara i enhetlig rörelse i en rak linje eller i viloläge om inte en extern kraft verkar på den.

Newtons andra lag

Newtons andra rörelselag säger att kraften är lika med förändringen i momentum per förändring i tiden., För en konstant massa är kraften lika med masstidsaccelerationen, dvs F = m x a.

en vektorekvation är det moderna uttalandet av Newtons andra lag:

\( \vec{f}\) = \(\frac{\vec{dp}}{dt}\)

var:

\(\vec{p}\) = momentum och \(\\vec{p}\) = MV

om en vektorekvation är en tidsintervallet för den applicerade kraften ökar, vilket resulterar i att värdet av den kraft som appliceras minskar.,

från Newtons andra rörelselag:

\(\vec{f}\) \(\frac{\vec{dp}}{dt}\)
\({\vec{f}}\) = k × \(\frac {\vec {dp}} {dt}\) = \({\vec {kma}}\)

För enkelhetens skull beslutas proportionalitetsprincipen (k) vara 1, Därför:

\(\vec{f} = \vec{ma}\)

Newtons tredje lag

\(F_{1,2} = – F_{2,1}\)

i ett system som består av objekt 1 och objekt 2 är nätkraften på systemet på grund av deras ömsesidiga interaktioner 0:

\(F_{1,2}\) + \(F_{2,1}\) = 0

löste exempel på kraftformel

exempel 1. En konstant kraft som verkar på en massa 3.,0 kg ändrar sin hastighet från 2,0 m / s till 3,5 m / s i 25 s. riktningen för kroppens rörelse ändras inte. Vad är storleken och vad är kraftens riktning?

lösning

kroppens massa, m = 3 kg
kroppens initiala hastighet, u = 2 m/s
kroppens slutliga hastighet, V = 3,5 m/s
tid, T = 25 S

med den första ekvationen av rörelse kan accelerationen (A) som produceras i kroppen beräknas som:

v = u+vid

A = \(\frac{v-u}{t}\)

= (3.5−2)/25 = 0.06 m / s2

F = ma

= 3 × 0,06 = 0.,18 n

eftersom kraftens applicering inte ändrar kroppens riktning, går nätkraften som verkar på kroppen i riktning mot dess rörelse.

lösning

hastighet av vattenström, V = 15 m / s
tvärsnittsarean av röret, a = 10 m
volymen av vatten som kommer ut genom röret per sekund,
V = A x v = 15 x 10 m / s
densitet av vatten, = 10 kg / m
massa av vatten som strömmar ut i röret per sekund = densitet v = 150 kg / s
vattnet träffar väggen och återhämtar sig inte., Därför ges den kraft som vattnet utövar på väggen av

Newtons andra rörelselag som:
f = förändringshastighet = p / t.
= MV / t
= 150 x 15 = 2250 n

dela med vänner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *