proportionella, progressiva och regressiva skatter

skatter kan särskiljas genom den effekt de har på inkomst-och förmögenhetsfördelningen. En proportionell skatt är en skatt som innebär samma relativa börda för alla skattebetalare-dvs. där skattskyldighet och inkomst växer i lika proportioner. En progressiv skatt kännetecknas av en mer än proportionell ökning av skatteskulden i förhållande till inkomstökningen, och en regressiv skatt kännetecknas av en mindre än proportionell ökning av den relativa bördan., Progressiva skatter anses således minska ojämlikheterna i inkomstfördelningen, medan regressiva skatter kan leda till att dessa ojämlikheter ökar.

de skatter som allmänt anses progressiva inkluderar individuella inkomstskatter och fastighetsskatter. Inkomstskatter som är nominellt progressiva kan dock bli mindre i de övre inkomstkategorierna-särskilt om en skattebetalare får minska sin skattebas genom att deklarera avdrag eller genom att utesluta vissa inkomstkomponenter från sin beskattningsbara inkomst., Proportionella skattesatser som tillämpas på lägre inkomstkategorier kommer också att vara mer progressiva om personliga undantag deklareras.

Inkomst mätt under ett visst år ger inte nödvändigtvis det bästa måttet på skattebetalarnas förmåga. Till exempel kan övergående inkomsthöjningar sparas, och under tillfälliga inkomstminskningar kan en skattebetalare välja att finansiera Konsumtionen genom att minska sparandet. Om beskattningen jämförs med ”permanent inkomst” blir den således mindre regressiv (eller mer progressiv) än om den jämförs med årlig inkomst.,

omsättningsskatter och punktskatter (utom på lyx) tenderar att vara regressiva, eftersom andelen personlig inkomst som förbrukas eller spenderas på en viss vara minskar när nivån på personlig inkomst stiger. Enkätskatter (även känd som huvudskatter), som tas ut som ett fast belopp per capita, är uppenbarligen regressiva.

det är svårt att klassificera företags inkomstskatter och skatter på företag som progressiva, regressiva eller proportionella, på grund av osäkerhet om företagens förmåga att flytta sina skattekostnader (se nedan skiftande och incidens)., Denna svårighet att bestämma vem som bär skattebördan beror på om en nationell eller en subnationell (dvs. provinsiell eller statlig) skatt övervägs.

med tanke på beskattningens ekonomiska effekter är det viktigt att skilja mellan flera begrepp skattesatser. De lagstadgade räntorna är de som anges i lagen; vanligtvis är dessa marginalräntor, men ibland är de genomsnittliga räntorna. Marginalinkomstskatterna anger den bråkdel av inkrementell inkomst som tas av beskattning när intäkterna stiger med en dollar., Således, om skatteskulden stiger med 45 cent när intäkterna stiger med en dollar, är marginalskatten 45 procent. Inkomstskattelagen innehåller vanligen graderade marginalräntor-dvs. räntor som stiger när intäkterna stiger. En noggrann analys av marginalskattesatserna måste ta hänsyn till andra bestämmelser än den formella lagstadgade räntestrukturen. Om till exempel en viss skatteavdrag (minskning av skatt) faller med 20 cent för varje en dollarökning i inkomst, är marginalräntan 20 procentenheter högre än vad som anges av de lagstadgade räntorna., Eftersom marginalräntorna anger hur inkomstförändringar efter skatt till följd av förändringar i inkomst före skatt, är de relevanta för att bedöma stimulanseffekter av beskattning. Det är ännu svårare att känna till den effektiva marginalskatten som tillämpas på intäkter från företag och kapital, eftersom den kan bero på sådana överväganden som strukturen för avskrivningar, ränteavdrag och bestämmelserna för inflationsjustering. En grundläggande ekonomisk sats anser att den marginella effektiva skattesatsen i kapitalinkomst är noll enligt en konsumtionsbaserad skatt.,

genomsnittliga inkomstskattesatser anger den andel av den totala inkomsten som betalas i beskattningen. Mönstret för genomsnittliga skattesatser är det som är relevant för att bedöma skatteutdelningarnas eget kapital. Under en progressiv inkomstskatt stiger den genomsnittliga inkomstskatten med inkomst., De genomsnittliga inkomstskattesatserna stiger vanligen med inkomst, både på grund av att personliga ersättningar ges till den skattskyldige och anhöriga och på grund av att marginalskattesatserna är graderade.å andra sidan kan förmånsbehandling av inkomster som till övervägande del tas emot av höginkomsthushåll få dessa effekter, vilket ger regressivitet, vilket indikeras av genomsnittliga skattesatser som faller i takt med inkomsthöjningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *