Maailman kauppajärjestö

1. Mikä on GATSIN päätarkoitus?

GATSIN perustaminen oli yksi Uruguayn kierroksen merkittävimmistä saavutuksista, jonka tulokset tulivat voimaan tammikuussa 1995., GATS oli innoittamana pääosin samat tavoitteet kuin sen vastine merchandise trade, Tullitariffeja ja Kauppaa (GATT): luoda uskottava ja luotettava järjestelmä kansainvälisen kaupan sääntöjä; taataan oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu kaikille osallistujille (syrjimättömyyden periaate); edistää taloudellisen toiminnan kautta taattu politiikan siteet, ja edistää kauppaa ja kehitystä asteittainen vapauttaminen.,

palvelujen osuus maailmanlaajuisesta tuotannosta ja työllisyydestä on tällä hetkellä yli kaksi kolmasosaa, mutta maksutaseen perusteella mitattuna niiden osuus koko kaupasta on enintään 25 prosenttia. Tätä-näennäisesti vaatimatonta-osuutta ei kuitenkaan pidä aliarvioida. Todellakin, balance-of-payments statistics älä kaapata yksi liikennemuotojen palvelutarjonta on määritelty GATS-sopimuksen, joka on tarjonnan kautta kaupallista läsnäoloa toisessa maassa (mode 3)., Lisäksi, vaikka palvelut ovat yhä enemmän kauppaa omissa nimissään, ne toimivat myös tärkeää tuloa osaksi tavaroiden ja, näin ollen, kun arvioidaan sen tuottaman lisäarvon kannalta, palveluiden osuus on noin 50 prosenttia maailmankaupasta.

2. Kuka osallistuu?

Kaikki WTO: n jäsenet ovat samanaikaisesti jäseninä GATS ja vaihtelevasti, on oletettu sitoumuksia yksittäisten palvelujen aloilla.

3. Mitä palveluja käsitellään?

GATS-sopimusta sovelletaan periaatteessa kaikkiin palvelualoihin kahta poikkeusta lukuun ottamatta.,

GATS-sopimuksen I artiklan 3 kohdassa ei mainita ”julkisen vallan käytössä suoritettavia palveluja”. Nämä ovat palveluja, joita ei suoriteta kaupallisin perustein eikä kilpailuteta muiden tavarantoimittajien kanssa. Tällaisia tapauksia ovat sosiaaliturvajärjestelmät ja muut julkiset palvelut, kuten terveydenhuolto tai koulutus, joita tarjotaan markkinaolosuhteissa.

Lisäksi Liitteessä lentoliikenteeseen vapautetaan kattavuus toimenpiteet, jotka vaikuttavat lentoliikenteen oikeuksia ja palveluja, jotka liittyvät suoraan näiden oikeuksien.

4., Onko totta, että GATS-sopimusta ei sovelleta ainoastaan rajat ylittäviin palveluvirtoihin vaan myös muihin toimitusmuotoihin?

GATS erottaa neljä tilaa toimittaa palvelut: rajat ylittävä kauppa, kulutus ulkomailla, kaupallinen läsnäolo ja luonnollisten henkilöiden läsnäolo.

Cross-border supply on määritelty kattamaan palvelujen virtaa alueelle yhden jäsenvaltion alueelle toisen jäsenvaltion (esimerkiksi pankki-tai arkkitehtipalvelut välityksellä tietoliikenteen tai sähköposti);

Kulutus ulkomailla viittaa tilanteisiin, joissa palvelun kuluttajan (esim., sitten liike-tai potilas) siirtyy toisen jäsenen”s alueella saadakseen palvelua;

Kaupallinen läsnäolo merkitsee sitä, että palvelun toimittajan on yksi jäsen perustetaan alueellinen läsnäolo, mukaan lukien omistus-tai vuokrasopimus tilojen, toisessa jäsen”s alueella palvelun tarjoamiseksi (esim. kotimaisten tytäryhtiöiden ulkomaisten vakuutusyhtiöiden tai hotelliketjut); ja

luonnollisten henkilöiden Läsnäolo koostuu henkilöistä yksi jäsen alueelle toisen jäsenvaltion toimittamaan palvelun (esim. kirjanpitäjät, lääkärit tai opettajat)., Liitteessä Luonnollisten Henkilöiden Liikkuvuutta todetaan kuitenkin, että jäsenet voivat vapaasti käyttää toimenpiteitä, jotka koskevat kansalaisuutta, asumista tai pääsy työmarkkinoille pysyvästi.

5. Miksi oli tarpeen ottaa käyttöön perinteisen rajatylittävän kaupan käsitteen lisäksi kolme muuta toimitusmuotoa?

monien palvelujen tarjontaan liittyy usein sekä tuottajan että kuluttajan yhtäaikainen fyysinen läsnäolo., On siis monia tapauksia, joissa on tehty, jotta se olisi kaupallisesti mielekästä, kaupan sitoumuksia on laajentaa rajat ylittävää liikkumista kuluttaja, perustamalla kaupallisen läsnäolon markkinoilla, tai tilapäistä liikkumista palvelun tarjoaja.

vaikuttaako GATS-sopimus jäsenen kykyyn pyrkiä kansallisiin poliittisiin tavoitteisiin ja prioriteetteihin?

GATS tunnustaa nimenomaisesti jäsenten oikeuden säännellä palvelujen tarjoamista omien poliittisten tavoitteidensa mukaisesti., Sopimus sisältää kuitenkin määräyksiä, joilla varmistetaan, että palvelusäännöksiä hallinnoidaan järkevästi, objektiivisesti ja puolueettomasti.

mitkä ovat GATS-sopimuksen perusvelvoitteet?

Velvoitteet sisältyvät GATS voidaan luokitella kahteen pääryhmään: yleiset velvoitteet, jotka koskevat kaikkia jäseniä ja palvelujen aloilla, sekä velvoitteet, joita sovelletaan vain aloilla, kaiverrettu jäsen”s aikataulu sitoumuksia. Tällaiset sitoumukset vahvistetaan yksittäisissä aikatauluissa, joiden soveltamisala voi vaihdella suuresti jäsenten välillä., Asiaan liittyvät termit ja käsitteet ovat samankaltaisia, mutta ei välttämättä samoja kuin ne, joita käytetään GATT; esimerkiksi kansallinen kohtelu on yleinen velvollisuus tavarakaupan ja ei neuvotella kuin GATS.

(a) Yleiset velvoitteet

MFN hoito: II Artiklan Nojalla GATS-sopimuksen jäsenet pidetään laajentaa välittömästi ja ehdoitta palvelujen tai palvelujen tarjoajien kaikki muut jäsenet ”vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin myönnetään, kuten palvelut ja palvelujen toimittajat minkä tahansa muun maan”., Tämä merkitsee kieltoa, periaatteessa, etuuskohteluun järjestelyt keskuudessa ryhmien jäsenten yksittäisten alojen tai vastavuoroisuuden säännöksiä, jotka rajoittaa pääsyä edut kauppakumppaneiden myöntää samanlainen kohtelu.

poikkeukset ovat mahdollisia niin sanottujen II artiklan poikkeusten muodossa. Jäsenet saivat hakea tällaisia vapautuksia ennen sopimuksen voimaantuloa. Uusia poikkeuksia voidaan myöntää uusille jäsenille vain liittymishetkellä tai nykyisten jäsenten osalta WTO-sopimuksen IX artiklan 3 kohdan mukaisella poikkeuksella., Kaikkia poikkeuksia tarkastellaan uudelleen; niiden pitäisi periaatteessa kestää enintään 10 vuotta. Lisäksi, GATS-sopimuksen avulla ryhmien jäsenet voivat kirjoittaa osaksi taloudellista yhdentymistä koskeviin sopimuksiin tai yhteisesti tunnistaa lakisääteiset vaatimukset, todistukset ja vastaavat, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Avoimuus: GATS-sopimuksen jäsenet ovat velvollisia muun muassa julkaista kaikki yleisesti soveltamista toimenpiteistä ja perustaa kansallisten yhteyspisteiden tehtävänä on vastata muiden jäsenten” tietopyyntöjä.,

muita yleisesti sovellettavia velvoitteita ovat hallinnollisten muutoksenhaku-ja muutoksenhakumenettelyjen perustaminen sekä monopolien ja yksinmyyjien toimintaa koskevat kurinpitomenettelyt.

b) erityissitoumukset

markkinoillepääsy: markkinoillepääsy on neuvoteltu sitoumus tietyillä aloilla. Siihen voidaan soveltaa erilaisia rajoituksia, jotka luetellaan XVI artiklan 2 kohdassa., Esimerkiksi rajoituksia voidaan asettaa useita palveluita, toimittajia, palvelu, toiminta tai työntekijät alalla; kauppojen arvo; oikeudellinen muoto tarjoajan; tai osallistuminen ulkomaisen pääoman.

Kansallinen käsittely: sitoutuminen kansallinen kohtelu edellyttää, että asianomainen jäsen ei saa käyttää syrjiviä toimenpiteitä, joihin kotimaisten palvelujen tai palveluntarjoajien. Keskeisenä vaatimuksena on, että jäsenyrityksen omaa palvelualaa koskevia kilpailuolosuhteita ei muuteta oikeudellisesti tai tosiasiallisesti., Kansallisen kohtelun laajentamiseen millä tahansa alalla voidaan jälleen soveltaa ehtoja ja pätevyyksiä.

jäsenet voivat vapaasti räätälöidä sopiviksi katsomiensa sitoumusten alakohtaisen kattavuuden ja sisällöllisen sisällön. Sitoumukset kuvastavat siten yleensä kansallisia poliittisia tavoitteita ja rajoituksia sekä kokonais-että yksittäisillä aloilla. Vaikka jotkut jäsenet ovat suunniteltu alle kourallinen palveluja, toiset ovat olettaneet, markkinoille pääsyn ja kansallisen kohtelun tieteenalojen yli 120 yhteensä 160-pariton palvelut.,

olemassa erityisiä sitoumuksia laukaisee uusia velvoitteita, jotka koskevat muun muassa ilmoituksen uusista toimenpiteistä, joilla on merkittävä vaikutus kauppaan ja vältetään rajoitukset, kansainväliset maksut ja siirrot.

8. Mitä tietoja sisältyy palveluihin ”aikataulut”?

Jokaisella WTO: n jäsenellä on oltava Aikataulu Erityisiä Sitoumuksia, jossa määritellään palvelut, joiden jäsen, takaa markkinoille pääsyn ja kansallisen kohtelun ja mahdollisista rajoituksista, jotka voivat olla liitteenä., Aikataulua voidaan käyttää myös täydentävien sitoumusten tekemiseen esimerkiksi tiettyjen standardien tai sääntelyperiaatteiden täytäntöönpanon osalta. Sitoumuksia tehdään kunkin neljän eri palvelumuodon osalta.

useimmat aikataulut koostuvat sekä alakohtaisista että horisontaalisista osioista. ”Horisontaalisessa jaksossa” on mainintoja, jotka koskevat kaikkia luettelossa myöhemmin lueteltuja aloja. Horisontaalisilla rajoituksilla tarkoitetaan usein tiettyä toimitustapaa, erityisesti kaupallista läsnäoloa ja luonnollisten henkilöiden läsnäoloa., Alakohtaisissa kohdissa on merkintöjä, jotka koskevat vain tiettyä palvelua.

kaikki aikataulut löytyvät WTO: n verkkosivuilta.

9. Milloin jäsenten erityiset sitoumukset tulivat voimaan?

suurin osa nykyisistä sitoumuksista tuli voimaan 1.tammikuuta 1995 eli WTO: n voimaantulopäivänä. Laajennettuihin neuvotteluihin osallistuvat (KS.jäljempänä) ja WTO: hon liittyneet Uudet jäsenet ovat sittemmin suunnitelleet uusia sitoumuksia.

10. Voidaanko sitoumuksia ottaa käyttöön tai parantaa monenvälisten neuvottelujen ulkopuolella?,

kyllä, kuka tahansa jäsen voi vapaasti laajentaa tai päivittää olemassa olevia sitoumuksiaan milloin tahansa

11. Voidaanko erityiset sitoumukset peruuttaa tai muuttaa?

XXI artiklan mukaisesti erityissitoumuksia voidaan muuttaa tietyin menettelyin. Maissa, jotka voivat vaikuttaa niin muutokset voi pyytää muokkaaminen jäsen neuvottelemaan hyvitysjärjestelyistä; nämä myönnetään siitä MFN perusteella.

onko GATS-sopimuksessa erityisiä poikkeuksia tärkeiden kansallisten poliittisten etujen huomioon ottamiseksi?,

GATS-sopimus sallii jäsenet tietyissä olosuhteissa ottaa käyttöön tai pitää voimassa toimenpiteitä, ristiriidassa niiden velvoitteiden Sopimuksen, mukaan lukien MFN vaatimus tai erityisiä sitoumuksia. Asiaa artiklassa säädetään kattaa muun muassa toimenpiteet, jotka ovat tarpeen:

  • yleisen moraalin tai yleisen järjestyksen ylläpitäminen;
  • ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden; tai
  • turvallinen noudattaminen lait tai määräykset eivät ole ristiriidassa Sopimuksen kanssa, mukaan lukien muun muassa toimenpiteet, joilla estetään harhaanjohtavien tai vilpillisten käytäntöjen.,

Lisäksi Liitteessä rahoituspalveluja oikeuttaa jäsenet, riippumatta muiden säännösten GATS-sopimuksen, voivat toteuttaa toimenpiteitä toiminnan vakauden valvontaan liittyvistä syistä, mukaan lukien, suojelemiseksi sijoittajien, tallettajien, vakuutuksenottajien tai sellaisten henkilöiden, joiden omaisuudenhoidosta vastaa rahoituspalvelujen toimittaja tai varmistaakseen eheys ja rahoitusjärjestelmän vakautta.

Lopulta, jos on vakavia maksutaseeseen liittyviä vaikeuksia jäsenet voivat tilapäisesti rajoittaa kauppaa, syrjimättömin perustein, vaikka olemassa erityisiä sitoumuksia.

13., Onko kehitysmaita koskevia erityissäännöksiä?

kehitysmaiden edut ovat innoittaneet sekä sopimuksen yleistä rakennetta että yksittäisiä artikloja. Erityisesti tavoitteena on helpottaa lisäämällä kehitysmaiden osallistumista palvelujen kauppa on sisällytetty Johdanto-Sopimuksen ja taustalla IV Artiklan määräysten., Tässä Artiklassa edellytetään, että jäsenet, muun muassa neuvotella erityisistä sitoumuksista, jotka liittyvät vahvistaminen kehitysmaiden” kotimaan liikenteen kapasiteetti; parantaa kehitysmaiden” pääsy jakelukanaviin ja tietoverkkoja; ja vapauttaminen ja markkinoille pääsyn aloilla vienti kiinnostusta näihin maihin.,

Kun käsite asteittainen vapauttaminen on yksi perusperiaatteita GATS-sopimuksen XIX Artiklan säädetään, että vapauttaminen tapahtuu kunnioittaen kansallisen politiikan tavoitteet ja jäsenet” kehityksen tasoa, sekä yleinen ja yksittäisillä aloilla. Kehitysmaat ovat siten antaa joustavuutta avaamalla vähemmän alojen vapauttamiseen vähemmän erilaisia liiketoimia, ja vähitellen laajentaa markkinoille pääsyä mukaisesti niiden kehityksen tilanne., Muut määräykset varmistaa, että kehitysmaissa on enemmän joustavuutta jatkaa taloudellisen yhdentymisen politiikkaa, säilyttäen rajoitukset maksutaseen perusteella, ja määrittää saatavuus ja käyttö niiden televerkkojen ja-palvelujen. Lisäksi kehitysmailla on oikeus saada teknistä apua WTO: n Sihteeristö.

14. Poikkeavatko televiestintää ja rahoituspalveluja koskevien laajennettujen alakohtaisten neuvottelujen tulokset oikeudellisesti muista alakohtaisista sitoumuksista?

Ei., Alakohtaisten neuvottelujen tulokset ovat asianomaiseen alaan liittyviä uusia erityissitoumuksia ja / tai suosituimmuuskohtelua koskevia poikkeuksia. Näin ollen ne eivät ole oikeudellisesti riippumattomia muista alakohtaisista sitoumuksista eivätkä muodosta GATS-sopimuksesta poikkeavia sopimuksia. Uudet sitoumukset ja MFN-vapautukset on sisällytetty olemassa oleviin luetteloihin ja Poikkeusluetteloihin GATS-sopimuksen erillisinä pöytäkirjoina.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *